HẠT SINH HỌC PHÚ ĐIỀN

  • Hiệu quả rõ rệt ngay từ lần sử dụng đầu tiên.
  • Chất lượng ổn định và hoạt tính kéo dài.
  • Chi phí thấp.
  • Nhiều công dụng quan trọng trong một sản phẩm.
  • Dạng hạt, dễ sử dụng, rải được trực tiếp xuống đáy ao.