BBA-Fresh One

  • Cơ chế cắt tảo có chọn lọc, chuyên diệt tảo lam, không ảnh hưởng đến các tảo có lợi trong ao nuôi.
  • An toàn cho tôm nuôi, không gây ảnh hưởng tôm nuôi.