BBA-BIOPLUS

Với việc tạo ra vi sinh với mật số cao khi bổ sung vào ao nuôi, vi sinh trong sản phẩm BBA BIOPLUS sẽ phát triền sau đó tiết emzyme phân hủy các chất dinh dưỡng, phân tôm, góp phần xử lý và chuyển hóa các khí độc, cải thiện chất lượng nước và nền đáy ao nuôi từ đó có thể ổn định chất lượng nước, giúp hạn chế thay nước trong ao nuôi.